Demo website thông tin : bất động sản

Là website cung cấp thông tin doanh nghiệp, cá nhân.

Có thêm tính năng tự lấy thông tin (trường hợp này là thông tin bất động sản, giúp quý khách không phải nhập và website luôn trong tình trạng cập nhật thông tin mới. 

Tìm kiếm thông tin trên website. 

Link xem tại : http://bds.thiendi.com/

Thông tin đăng ký