Demo website cho thuê : cho thuê xe

Website demo cho thuê xe với nhiều hạng mục phân loại xe hoàn chỉnh

Quản lý tài sản cho thuê : ngày giờ, còn trống để cho thuê

Quản lý công nhật, lương của tài xế

v.v... 

Demo xem tại : thuexe.thiendi.com/

Thông tin đăng ký